ICE2PCS01G INFINEON
арт. 48-966
A
SO-8 SO-8

239 Р

KA3845B FAIR
арт. 10-715
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

38 Р

NCP1200D100 ONS
арт. 12-493
A
SO-8 SO-8

151 Р

NCP1200D60 ONS
арт. 40-359
A
SO-8 SO-8

144 Р

NCP1200P100 ONS
арт. 25-090
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

150 Р

NCP1200P40 ONS
арт. 42-765
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

100 Р

NCP1200P60 ONS
арт. 41-259
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

120 Р

NCP1203P60 ONS
арт. 51-734
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

134 Р

NCP1207AP ONS
арт. 58-007
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

205 Р

NCP1234AD65 ONS
арт. 07-295
A
SO-7 SO-7

220 Р

NCP1271B ONS
арт. 59-760
A
SO-7 SO-7

214 Р

NCP1337D ONS
арт. 68-048
A
SO-7 SO-7

169 Р

NCP1377B ONS
арт. 08-118
A
SO-8 SO-8

134 Р

SG3525AP ST
арт. 75-506
A
SO-16 SO-16

123 Р

UC2842AN ONS
арт. 92-717
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

101 Р

UC2842BD1 ONS
арт. 94-214
A
SO-8 SO-8

76 Р

UC2843AD TI
арт. 29-630
A
SO-14 SO-14

195 Р

UC2843BN ONS
арт. 01-155
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

86 Р

UC2845BN ST
арт. 61-852
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

99 Р

UC3842AN ONS
арт. 48-705
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

83 Р

UC3842BD1 ST
арт. 22-079
A
SO-8 SO-8

45 Р

UC3842BN ONS
арт. 17-529
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

59 Р

UC3842BN ST
арт. 77-091
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

52 Р

UC3843AD1 ONS
арт. 46-248
A
SO-8 SO-8

38 Р

UC3843AN ONS
арт. 85-912
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

47 Р

UC3843AN ST
арт. 17-501
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

40 Р

UC3843BD1 ST
арт. 06-288
A
SO-8 SO-8

62 Р

UC3843BN ONS
арт. 00-743
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

52 Р

UC3843BN ST
арт. 75-283
A
DIP-8-300-2.54 DIP-8-300-2.54

52 Р

UC3843D ST
арт. 50-370
A
SO-14 SO-14

110 Р

Показать ещё